ಬೆಂ ಮ ಸಾ ಸಂ ಪಕ್ಷಿನೋಟ

ದಿನಾಂಕದಂತೆ:
July 20, 2017
ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ6327
ಅನುಸೂಚಿ ಸಂಖ್ಯೆ6344
ದೈನಂದಿನ ಸೇವಾ ಕಿಮೀ11.91 ಲಕ್ಷ 
ಬಸ್ ಸುತ್ತುವಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 74697
ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚಾರ ಆದಾಯ ರೂ.3.85 ಕೋಟಿ
ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ4.91 ದಶಲಕ್ಷ 
ಡಿಪೊಗಳು43
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು53
ಸಿಬ್ಬಂದಿ 34161
ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನುಪಾತ5.6
 ಬಸ್ ದಿನ ಆಚರಣೆ4ನೇ ದಿನಾಂಕ (ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು)