ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಟ್ಟಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿವರಗಳು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಯುತ/ ಅಧಿಕಾರೇತರ

1

ಶ್ರೀ. ಎಂ. ನಾಗರಾಜು (ಯಾದವ್),

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2. 

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು,

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
3

ಶ್ರೀ. ವಿ ಪೊನ್ನುರಾಜ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

4

ಡಾ. ಬಿ.ಬಸವರಾಜು, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,  ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
5

ಡಾ. ಎಕ್ ರೂಪ್ ಕೌರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ವೆಚ್ಚ),
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
6

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಆರ್. ಉಮಾಶಂಕರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
7

ಶ್ರೀ. ಹರ್ಕೇಶ್ ಮೀನಾ,

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾರಿಗೆ),

ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, 

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.

 
ನಿರ್ದೇಶಕರು
8

ಶ್ರೀ. ಎo.ಜಿ. ಗಂಗರಾಮಯ್ಯ,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ಗoಗಯ್ಯ, ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ  ಸೋoಪುರ ಹೋಬಳಿ,
ಶಿವಗoಗೆ ಅoಚೆ, ನೆಲಮoಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾoತರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
9

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮ,

ಕೋo ಶ್ರೀ.ಮುನಿರಾಜು,#39, ಹರಿಜನ ಕೊಲೊನಿ,
ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
10

ಶ್ರೀ. ಶಶಿಕುಮಾರ್,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀ. ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಾಳಸoದ್ರ,

ಯಲಹoಕ ಹೋಬಳಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
11

ಶ್ರೀ. ಮೂರ್ತಿ. ಆರ್,

ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರoಗಪ್ಪ, #112, ಪ್ರಶಾoತಿ ನಿವಾಸ,
ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ಬಿನ್ನಮoಗಲ ಗ್ರಾಮ, ಹರಿಸಿನಕುoಟೆ ಅoಚೆ,
ನೆಲoಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾoತರ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
12

ಶ್ರೀ. ಈ. ಶೇಖರ್,

ಬಿನ್ ಈಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ, #18, ಹಳೇ #16,
ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
13

ಶ್ರೀ.ಜಿ. ರಾಮಣ್ಣ,

#803, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 'ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್,
ವಿಜಯಾನಂದ ನಗರ, ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ‍‍‍‍‍560096.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
14

ಶ್ರೀ. ಜೆ. ನಟರಾಜ್,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀಜಾನಕಿರಾಮ್, #12,
ಪಳನಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
15

ಶ್ರೀ.ಎಂಬಡಕಪ್ಪ,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀ .ಮುನಿಯಪ್ಪ, ದ್ಯಾವಸoದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಹಾರಗದ್ದೆ oಚೆ,
ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
16

ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಯ್ಯ,

ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ರಾಮನಗರ
ಜಿಲ್ಲೆ.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
17

ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್,

ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್, #7, 7ನೇ ಮೈನ್, 7ನೇ ಅಡ್ದ ರಸ್ತೆ,
ಶಾಕಾ
oಬರಿ ನಗರ, ಜೆ.ಪಿ ನಗರ 1ನೇ ಹoತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು