ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಟ್ಟಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿವರಗಳು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಯುತ/ ಅಧಿಕಾರೇತರ

1

ಶ್ರೀ. ಎಂ. ನಾಗರಾಜು (ಯಾದವ್),

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2. 

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು,

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
3

ಶ್ರೀ. ವಿ ಪೊನ್ನುರಾಜ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

4

ಡಾ. ಬಿ.ಬಸವರಾಜು, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,  ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
5

ಡಾ. ಎಕ್ ರೂಪ್ ಕೌರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ವೆಚ್ಚ),
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
6

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಆರ್. ಉಮಾಶಂಕರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
7

ಶ್ರೀ. ಹರ್ಕೇಶ್ ಮೀನಾ,

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾರಿಗೆ),

ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, 

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.

 
ನಿರ್ದೇಶಕರು
8

ಶ್ರೀ. ಎo.ಜಿ. ಗಂಗರಾಮಯ್ಯ,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ಗoಗಯ್ಯ, ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ  ಸೋoಪುರ ಹೋಬಳಿ,
ಶಿವಗoಗೆ ಅoಚೆ, ನೆಲಮoಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾoತರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
9

ಶ್ರೀ. ಶಶಿಕುಮಾರ್,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀ. ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಾಳಸoದ್ರ,

ಯಲಹoಕ ಹೋಬಳಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
10

ಶ್ರೀ. ಮೂರ್ತಿ. ಆರ್,

ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರoಗಪ್ಪ, #112, ಪ್ರಶಾoತಿ ನಿವಾಸ,
ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ಬಿನ್ನಮoಗಲ ಗ್ರಾಮ, ಹರಿಸಿನಕುoಟೆ ಅoಚೆ,
ನೆಲoಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾoತರ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
11

ಶ್ರೀ.ಜಿ. ರಾಮಣ್ಣ,

#803, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 'ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್,
ವಿಜಯಾನಂದ ನಗರ, ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ‍‍‍‍‍560096.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
12

ಶ್ರೀ. ಜೆ. ನಟರಾಜ್,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀಜಾನಕಿರಾಮ್, #12,
ಪಳನಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
13

ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್,

ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್, #7, 7ನೇ ಮೈನ್, 7ನೇ ಅಡ್ದ ರಸ್ತೆ,
ಶಾಕಾ
oಬರಿ ನಗರ, ಜೆ.ಪಿ ನಗರ 1ನೇ ಹoತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು