ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

Publication under Section 4(1)B
ಲಗತ್ತುಗಾತ್ರ
ಅಧ್ಯಾಯ-1-ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು.pdf483.91 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-2 ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು.pdf918.29 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-3-ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ.pdf163.27 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-4-ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸೂತ್ರಗಳು.pdf231.63 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-5-ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಮಯಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು, ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು..pdf66.38 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-6-ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಪ್ರವರ್ಗಗಳು.pdf54.71 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-7-ಕಾರ್ಯನೀತಿ ರೂಪಣೆ,ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು..pdf57.73 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-8-ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಚಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು,ಪರಿಷತ್ತುಗಳು,ಇತರೆ ನಿಕಾಯಗಳು..pdf56.52 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-9-ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ವಿವರ ಸೂಚಿ ಪುಸ್ತಕ.pdf501.07 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-10-ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರುಗಳು ಪಡೆಯುವ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ_0.pdf463.05 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-11-ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಆಯವ್ಯಯ..pdf49.85 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-15-ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು..pdf58.94 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-16-ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು.pdf463.8 KB
ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪೋಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಟಿಎಂಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಕಟಣೆ.pdf320 KB
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.pdf793.91 KB
Updated on : ಸೋಮವಾರ, 2 July, 2018 - 18:58