ವಾಯುವಜ್ರ ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಐಎಎಸ್-1 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಜ್ರ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.


ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ: ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು

       ಬೆಂಮಸಾಸಂ/ಕೇಕ/ಸಂವ್ಯ/ಆ/2096/2013-14         ದಿನಾಂಕ:10/09/೨೦೧೩

ಸಂಪಾದಕರು,

ಬೆಂಗಳೂರು,

 

ಮಾನ್ಯರೇ,

 

        ವಿಷಯ: ವಾಯುವಜ್ರ ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಐಎಎಸ್-1 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಜ್ರ ದರವನ್ನು

                    ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

                          ******

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹಾನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನುಕೈಗಟಕುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೇಯು ದಿನಾಂಕ:27.07.2013 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಾಯುವಜ್ರ ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ BIAS-1  ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಜ್ರ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಲ್ಲಿದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಯಿಂದ ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್  ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ (Cut Trip Passangers  )  ವಜ್ರ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಸದರಿ ಮಾರ್ಗವು  ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಯಿಂದ ರಾಜಾಜಿನಗರ 1 ನೇ ಹಂತ, ಸೋಪ್ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಚರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರೀಗೇಡ ಗೇಟ್ ವೇ ಯಿಂದ ಯಶವಂತಪುರಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

 

                ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಂಚಾರ)

                                                                                                 ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ

ಕನ್ನಡ