ಬೆಂ ಮ ಸಾ ಸಂ ಪಕ್ಷಿನೋಟ

ದಿನಾಂಕದಂತೆ:
November 11, 2017
ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ6431
ಅನುಸೂಚಿ ಸಂಖ್ಯೆ6134
ದೈನಂದಿನ ಸೇವಾ ಕಿಮೀ11.37 ಲಕ್ಷ 
ಬಸ್ ಸುತ್ತುವಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 72272
ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚಾರ ಆದಾಯ ರೂ.4.92 ಕೋಟಿ
ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ4.91 ದಶಲಕ್ಷ 
ಡಿಪೊಗಳು44
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು53
ಸಿಬ್ಬಂದಿ 34281
ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನುಪಾತ5.8
 ಬಸ್ ದಿನ ಆಚರಣೆ4ನೇ ದಿನಾಂಕ (ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು)